Archive

Archive for March, 2014

நல்லதோர் வீணைசெய்தே

March 23, 2014 2 comments

நல்லதோர் வீணைசெய்தே – அதை

நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ

சொல்லடி சிவசக்தி – எனைச்

சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய்

வல்லமை தாராயோ – இந்த

மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே?

சொல்லடி சிவசக்தி? – நிலச்

சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ?

 

விசையுறு பந்தினைப்போல் – உள்ளம்

வேண்டிய படிசெலும் உடல்கேட்டேன்

நசையறு மனங்கேட்டேன் –நித்தம்

நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்

தசையினத் தீசுடினும் – சிவ

சக்தியைப் பாடும்நல் அகங்கேட்டேன்

அசைவறு மதிகேட்டேன் – இவை

அருள்வதில் உனக்கெதுந் தடையுளதோ?

Source and Credits: http://www.kamban.com.au/literarytexts/barathiyar.txt

Categories: Miscellaneous

Revisiting Career path

March 12, 2014 2 comments

Career Path

6 years ago, I blogged about Career Path. Today I would like to revisit the same. What prompted this? There was this interesting discussion on hacker news – What happens to Older Developers?. It is a very interesting read.

Who is a older developer?

People in the thread seem to agree 30+. Going by Peter Norvig’s classic Teach yourself programming in 10 years, the magic number seems to be 10 years / 10, 000 hours. Assuming you started your career after college (around 21), Around 31 you should have mastered the art of programming (assuming you wanted to master it).

What next? Revisiting Career Path

I would like to revisit career path in some new light. This are the options that I currently think are valid.

After 10 years of development

Yes, I have added the Independent option now.

It is not an either, or between the dependent and independent, you can be on the dependent side to bootstrap your independent venture initially. But have a clear choice in mind. I will quote again the same anecdote from my older post.

A disciple asked a Master about what books he should read.
The Master asked him ‘What do you want to become?’
Disciple said ‘I don’t know’.
Master replied back "Then it doesn’t matter which books you read"
If you do not have a personal vision you cannot lead others effectively.

Categories: Opinion

Don’t let hate consume you–Will Smith–Quote

March 9, 2014 1 comment

Will Smith on Hate

Throughout life people will make you mad, disrespect you, and treat you bad. Let God deal with the things they do, ‘cause hate in your heart will consume you too.

– Will Smith

Source and Credits: https://plus.google.com/116330375433045461044/posts/JVHsaJiCtHr

Categories: Inspirational Stuff, Quote Tags:

Stay near a critic

March 8, 2014 Leave a comment

Here is a short anecdote on critics, criticism.

Long time ago there was a great king in the Raghukul dynasty (Lord Rama also belonged to the same dynasty). He was suffering from leprosy. He fell on the feet of his master, Guru Vashishtha and said: "Oh Master! So much of suffering… ?"

The master kept his hand on his eyes and asked him: "Look far. What do you see?"

"A huge sparkling golden mountain. And another black coal like mountain."

"One is the mountain of your good karma which gave you your kingdom, richness, power & fame. Another is the mountain of your sins because of which you have the painful disease, worries & troubles."

"Master! Is there a way to get relieved of these?"

"Eat up that mountain."

"Oh lord! Eating that mountain is out of my control."

"Then eat up the pile of garbage lying behind your palace."

"Oh great soul! I will not be able to eat that. Please tell me a simple way."

For a few seconds Guru Vashishtha made his mind peaceful and thought of a solution and said: "Sleep in a bed placed near main door of the palace of your widow sister-in-law everyday at 6:00 PM."

The king of Raghukul dynasty… In the palace of widow sister-in-law… ? What will people say? But there was no other solution. The king did as his master told him. Whoever passed by commented on the bad character of the king and humiliated him. People even used abusive language. At ten o’ clock in the night the king silently went back to his palace. The next morning he saw that a part of his body was cured. The next day the disease was further cured. In this way his body was getting cured day by day. His mind was also more peaceful now. On the fourth day Vashishtha ji kept his hand over his eyes and asked him to see again. This time he saw that the golden mountain of good karma was as big & sparkling as earlier but the black mountain of sins became very small.

Vashishtha ji said: "All those who spoke ill about you & criticized you have taken the portion of your sins. Now they’ll have to suffer the consequences of your bad karma. You have become pure."

After two days that black mountain was reduced to a small pebble. The king was totally cured except for a small mark on his face.

"Oh Master!The big mountain has vanished and a small pebble is remaining now. There is a small mark on face now and a little grief in the heart."

"The remaining part is mine. Why should I commit the sin of criticizing & blaming an innocent & pure man and then bear the consequences? You bear the remaining yourself."

Moral of the story: Never criticize anyone, When someone criticizes you, thank them, for they are taking your bad karma away.

Source and Credits: http://www.reocities.com/Yosemite/2021/spirit_stories/critic.html

Categories: Inspirational Stuff Tags: ,

7 Commandments for peaceful living

March 7, 2014 Leave a comment

“In a Bright morning, much like in Spring, i was on a vacation with my family in Allahabad, i was walking near the coasts of Sangam river and I saw, what to many people call as Aghori. Like many people do, i also had a few pre beliefs about Such kinds, and i was scared to talk to him.
But in curiosity i just approached him, and i said, “Jai Shiv Shankar” and he was actually humble enough to reply, and said “Har har mahadev”. And since he replied to my first act, i was sure that we can now have a small little chat. I asked “Many people Have many beliefs, Misconceptions probably about you and all the ones that have accepted this path of life, what do you think about them.?”
His answer to this question, i am never going to forget, he said “It dont matter to us anymore, we have attained, to what many of you define as PEACE in life.” And out of curiosity, i had to ask this question, “What is according to you the true and most amazing/spiritual way to attain Peace?”
He stated, “Dear one, you may have many beliefs, misconceptions about me, but here is how you can have peace:

  1. Make peace with your Past, so it doesn’t Spoil your Present.
  2. What others think of you is none of your Business.
  3. Time heals almost everything. Give the Time, sometime.
  4. No one is the reason of your happiness, except you yourself.
  5. Don’t compare yourself to others, you have no idea of what you journey (Life) has for you ahead.
  6. Stop Thinking too much, its ok not knowing everything.
  7. Smile, you dont own all the problems in the world.

Leave your thoughts/comments/questions about our way of living. Though i am just an another soul that exists around you, i have practiced this style of living all my life. And Honestly i call it a Spiritual life.

7 commandments for peaceful living

Source and Credits: https://medium.com/what-i-learned-today/e410f9724fa3

Image Courtesy: Google Image Search & Twitter –https://twitter.com/zsiti/status/333510958473416704/photo/1

Categories: Quote Tags:

The best thing about the worst time of your life–Quotable quote

March 6, 2014 Leave a comment

The best thing about the worst time of your life

The best thing about the worst time of your life is that you get to see true colors of everyone you cared for.

Source and Credits: https://plus.google.com/+QuotesempireOfficial/posts/2VatdjUxNdu

Categories: Quote Tags:

Everything happens for a reason, someday everything will make perfect sense

March 3, 2014 Leave a comment

someday-everything-will-make-sense-life-quotes-sayings-pictures

“Someday, everything will make perfect sense. So for now, laugh at the confusion, smile through the tears, be strong and keep reminding your self that everything happens for a reason.”

― John Mayer

 

Source and Credits: thedailyquotes.comhttp://thedailyquotes.com/wp-content/uploads/2013/09/someday-everything-will-make-sense-life-quotes-sayings-pictures.jpg

Categories: Quote Tags:

Set up a life you don’t need to escape from

March 2, 2014 Leave a comment

vacations - quote - seth godin

“Instead of wondering where your next vacation is, maybe you ought to set up a life you don’t need to escape from” – Seth Godin

Source and Credits: http://www.strikingly.com/avenue via google image search

Storms of life

March 1, 2014 Leave a comment

 

When the "storms of life" gather darkly ahead,
I think of those wonderful words
I once read.
And I say to myself
As threatening clouds hover,
"Don’t fold up your wings"
And "run for cover."

But like the eagle,
"Spread wide your wings"
And "soar far above"
The troubles life brings.

For the eagle knows
That the higher he flies,
The more tranquil and brighter
Become the skies.

And there is nothing in life
God ever asks us to bear
That we can’t soar above
"On the wings of prayer."

And in looking back over
The "storm you passed through,"
You’ll find you gained strength
And new courage, too.

For in facing "life’s storms"
With an eagle’s wings,
You can fly far above
Earth’s small, petty things.

– Helen Steiner Rice                                                   

 

Source and Credits: http://www.gobeehappy.com/2013/04/blog-post_5424.html